Date:

Share:

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Artykuły powiązane

Nietrzeźwy kierowca przyłapany na gorącym uczynku przestępstwa ma możliwość uniknięcia więzienia. W jaki sposób? Otóż z pomocą przychodzi instytucja warunkowego umorzenia postępowania, która uregulowana została na gruncie Kodeksu Karnego.

W pierwszej kolejności należy doprecyzować co oznacza prowadzenie pojazdu pow wpływem alkoholu, a kierowanie w stanie nietrzeźwości, ponieważ ma to ogromne znaczenie na wymiar ewentualnej kary. Ustawodawca zdefiniował pojęcie stanu nietrzeźwości w Kodeksie Karnym. Zgodnie z treścią art. 115 § 16 stan nietrzeźwości zachodzi, gdy:

 • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
 • zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Jaka kara za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości?

Zgodnie z art. 178a § 1 Kodeksu Karnego: „kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2″.      

Natomiast stan po spożyciu alkoholu od stanu nietrzeźwości różni się zawartością alkoholu we krwi lub wydychanym powietrzu. Ze stanem po spożyciu alkoholu mamy do czynienia wtedy, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi bądź prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 promila do 0,5 promila, a w przypadku obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Nie oznacza to jednak, że stan taki pozwala na bezkarne prowadzenia pojazdu. Prowadzenie pojazdu w takim stanie jest kwalifikowane jako wykroczenie.

Jaka kara za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu?

Zgodnie z art. 87 § 1 Kodeksu Karnego: „kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu bądź grzywny nie niższej niż 50 złotych. Ponadto, paragraf 3 tego art. stanowi, iż w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Co to jest instytucja warunkowego umorzenia postępowania?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego wstrzymuje reakcję karną na popełnione przestępstwo. Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc skorzystać z tego rozwiązania?

Art. 66 Kodeksu karnego wskazuje następujące przesłanki:

 1. wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczone
 2. okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości
 3. niekaralność sprawcy za przestępstwo karalne
 4. przestępstwo nie może być zagrożone karą 5 lat pozbawienia wolności
 5. charakter i warunki osobiste sprawcy, a także sposób życia muszą stwarzać uzasadnione przypuszczenie, że sprawca będzie żył w zgodzie z literą prawa i przestrzegał porządku prawnego.

Ważne! Powyższe przesłanki muszą wystąpić kumulatywnie a więc sprawca musi je spełnić wszystkie razem aby Sąd mógł zastosować warunkowe umorzenie postępowania.

Okres próby

Od roku do trzech lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia.

Obowiązki orzekane przez Sąd obligatoryjnie (obowiązkowo)

Umarzając warunkowe postępowanie karne, Sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości lub w części, a miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo zamiast tych obowiązków orzeka nawiązkę.

Obowiązki orzekane przez Sąd fakultatywnie (uznaniowo):

 • informowanie Sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby
 • przeprosin pokrzywdzonego
 • wykonywanie ciążącego na sprawcy obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby
 • powstrzymywanie się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających
 • poddanie się terapii uzależnień, psychoterapii lub psychoedukacji
 • uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych
 • powstrzymywania się od kontaktowania z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób
 • opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
 • świadczenie pieniężne
 • zakaz prowadzenia pojazdów do lat 2

Jak można starać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Starając się o warunkowe umorzenie postępowania należy złożyć wniosek do Sądu. Wniosek taki może zostać złożony również przez prokuratora. Jeśli oskarżony zdecyduje się na złożenie takiego wniosku, może to zrobić na każdym etapie postępowania, a więc w postępowaniu przygotowawczym (przed złożeniem sprawy do sądu), w postępowaniu przed sądem I instancji do wydania wyroku, a także w postępowaniu odwoławczym przed sądem II instancji. Można go złożyć w formie pisemnej, ale też w formie ustnej w trakcie rozprawy. Wniosek w formie pisemnej powinien zawierać oznaczenie strony, sąd, sygnaturę sprawy i o co się wnosi – tutaj o warunkowe umorzenie postępowania. Powinno się również podać, na jaki okres czasu postępowanie powinno zostać umorzone. Istotne jest, że wnioskując o warunkowe umorzenie postępowania można starać się aby Sąd nie orzekł środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Do wniosku należy dołączyć wszelkie niezbędne dokumenty, np. zaświadczenia z pracy, które stwierdzą nienaganną postawę w pracy czy badania lekarskie, wskazujące, ze nie nadużywamy alkoholu.

Konsekwencje warunkowego umorzenia postępowania

Przy warunkowym umorzeniu postępowania sprawca zostaje uznany za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu. Sąd stwierdza, iż sprawca popełnił ten czyn, jednak ze względu na szczególne okoliczności nie zostanie on ukarany. Ważne dla sprawcy jest to, iż pomimo wyroku stwierdzającego winę, zostanie on osobą niekaraną. Jest to największa korzyść płynąca z zastosowania tej instytucji.

Premiera aplikacji Lexly zaplanowana jest na II połowę września 2021 roku w sklepie Google Play oraz App Store.

Popular Articles