Date:

Share:

Jak uzyskać wniosek o odpis prawomocnego wyroku?

Artykuły powiązane

Każda sprawa kiedyś się kończy..  Jedno z najczęściej zadawanych pytań przez klientów brzmi następująco: „jak uzyskać odpis prawomocnego wyroku?”

Kiedy wyrok jest prawomocny?

Wyrok jest prawomocny, gdy nie przysługuje od niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Uproszczając, wtedy kiedy sprawa się zakończyła i żadnej ze stron nie przysługuje prawo do złożenia apelacji. Prawomocne są wszystkie wyroki sądów drugiej instancji oraz wyroki, których nie zaskarżono w terminie.


W jakiej wysokości trzeba wnieść opłatę za wydanie odpisu prawomocnego wyroku?

Za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia pobiera się opłatę w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.


W jaki sposób można złożyć wniosek o odpis prawomocnego wyroku?

Pisemny wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Sądu, przed którym toczyło się postępowanie lub wysłać za pośrednictwem poczty.

WZÓR WNIOSKU O ODPIS PRAWOMOCNEGO WYROKU

Warszawa, dnia 08.09.2021r.

                                               Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

                                                                       I Wydział Cywilny

                                                    ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa

Powód: Jan Kowalski

Pozwana: Agnieszka Kowalska

Sygn. akt.: XXX

WNIOSEK O WYDANIE ODPISU WYROKU

Z KLAUZULĄ PRAWOMOCNOŚCI

            Działając w imieniu własnym, wnoszę o wydanie odpisu wyroku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 31.05.2021r., sygn. akt: XXX z klauzulą prawomocności.

podpis

Załączniki:

-dowód uiszczenia opłaty kancelaryjnej w kwocie 20 zł

Premiera LexU! App już 4 października 2021 roku w sklepie Google Play oraz App Store.

Popular Articles