Date:

Share:

Czy 500+ wpływa na wysokość alimentów?

Artykuły powiązane

Świadczenie wychowawcze, czyli 500+ na dziecko

Świadczenie wychowawcze, potocznie nazywane 500 plus, to forma wsparcia rodziców w wychowywaniu dzieci. Celem świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Zgodnie z art. 135 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: Na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają:

  • świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji;
  • świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, czyli tak zwane 500+;
  • świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
  • rodzicielskie świadczenie uzupełniające, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym;

Świadczenie 500 plus nie wpływa na zakres świadczeń alimentacyjnych. 

Popular Articles