Date:

Share:

Apelacja karna – komu przysługuje? W jaki sposób ją napisać?

Artykuły powiązane

Zasada dwuinstancyjności postępowania to jedna z podstawowych zasad rządzących w polskim postępowaniu sądowym. Zasada dwuinstancyjności w postępowaniu sądowym zapewnia stronie wniesienie środka odwoławczego do drugiej instancji, jeśli orzeczenie sądu pierwszej instancji nie jest według niej satysfakcjonujące. Jednym ze środków odwoławczych jest apelacja.

Komu przysługuje prawo wniesienia apelacji?

Zgodnie z art. 444 Kodeksu postępowania karnego podmiotami uprawnionymi do wniesienia apelacji są:

 • strony postępowania karnego (oskarżycielowi publicznemu, posiłkowemu czy prywatnemu, oskarżonemu)
 • pokrzywdzony od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu

Jak napisać apelację?

Sporządzając apelację należy pamiętać o kilku istotnych aspektach określonych w Kodeksie postępowania karnego. Pierwszym krokiem do sporządzenia apelacji powinno być poznanie uzasadnienia podjętego przez sąd rozstrzygnięcia. W tym celu w terminie zawitym (wraz z upływem terminu wygasa uprawnienie) 7 dni od daty ogłoszenia wyroku należy złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie jego uzasadnienia. Apelację należy wnieść w ściśle określonym terminie. Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem. 

Co powinna zawierać apelacja?

 • – oznaczenie daty sporządzenia pisma
 • – określenie organu do którego jest kierowana (sądu okręgowego lub apelacyjnego, jednak jest wnoszona za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie)
 • – wskazanie imienia i nazwiska oskarżonego
 • – wskazanie sygnatury sprawy 
 • – wskazanie zaskarżonego orzeczenia
 • – przedstawienie zarzutów apelacyjnych oraz wniosków końcowych 
 • – uzasadnienie powołanych zarzutów 
 • – własnoręczny podpis składającego apelację 

Zarzuty apelacyjne

Zarzut apelacyjny – to twierdzenia strony o uchybieniach popełnionych przez Sąd I instancji. Zarzuty mogą dotyczyć względnych oraz bezwzględnych przyczyn odwoławczych. 

Względne przyczyny odwoławcze wynikają z art. 438 k.p.k. i polegają na:

 1. – obrazie przepisów prawa materialnego,
 2. – obrazie przepisów postępowania, jeśli mogła mieć wpływ na treść orzeczenia,
 3. – błędzie w ustaleniach faktycznych, przyjętych za podstawę orzeczenia, jeśli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia,
 4. rażącej niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka.

Art. 439 k.p.k. określa natomiast bezwzględne przyczyny odwoławcze, czyli takie uchybienia, które sąd powinien uwzględnić z urzędu, niezależnie od tego, czy zostaną wskazane w apelacji.

Wnioski końcowe w apelacji

W treści apelacji należy także wskazać o jakie rozstrzygnięcie sądu wnosi apelujący. Sąd II instancji może orzec o: 

 • – zmianie wyroku sądu I instancji,
 • – uchyleniu wyroku i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania,
 • – uchyleniu wyroku i umorzeniu postępowania.

Popular Articles